Tamiya 58365 Midnight Pumpkin Chrome Kit RC Kit WITH Tamiya ESC Car